Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Nieuws

'Van het bestuur van de Heerlijkheid Schin op Geul’

Coronavirus

Mededeling Beleidsmedewerker Sociaal Domein, Gemeente Valkenburg aan de Geul.

Ook u heeft kennisgenomen van de landelijke maatregelen in de strijd tegen het Coronavirus. Het is dan ook per direct tot en met (in ieder geval) 6 april niet meer mogelijk activiteiten in het kader van Meer Bewegen voor Ouderen te laten plaatsvinden.

Zodra bekend is wanneer de activiteiten weer kunnen worden opgepakt, bericht ik u hierover.

Laten we met zijn allen de strijd tegen het Coronavirus aangaan en de landelijke maatregelen respecteren en opvolgen.

 

Mobiliteitsvisie

Op 21 november was er een door de gemeente Valkenburg georganiseerde bijeenkomst over mobiliteit in onze gemeente. Ook vanuit de Heerlijkheid waren we daar bij. Het gaat dan immers ook over de bereikbaarheid van ons dorp, de drukte op de wegen, de huurscooters en de plaatsen waar we nu overlast ervaren. Het publiek werd uitgenodigd om mee te denken over oplossingen. Willen we nu juist graag fietsgebruik naar Valkenburg stimuleren of toch liever met de auto en parkeervoorzieningen? Het openbaar vervoer, vinden we dat nu juist goed geregeld of kan het vaker? Sluipverkeer voorkomen of maatregelen nemen en op de koopt toe nemen dat het dan ergens anders weer drukker wordt. De avond krijgt een vervolg en misschien wilt u dan ook aansluiten?

Contact met de wethouder

U heeft al eerder kunnen lezen dat de wethouder op 3 september in ons dorp was om de problemen in de straten te bespreken. Dat we over die bijeenkomst niet enthousiast waren heeft u ook in de Limburger kunnen lezen. We hebben de wethouder gevraagd of we nog eens verder konden ingaan op een aantal punten. 27 november hebben we dat gedaan en zijn we met 3 bestuursleden naar het gemeentehuis getogen. Wethouder Vankan ziet de kernoverleggen niet direct als een gesprekspartner voor de openbare ruimte, iets waar wij anders over denken. Hij heeft toegezegd dat hij begin december met zijn ambtenaren ons wensenlijstje opnieuw zou bekijken en ons zou laten horen wat er gaat gebeuren. Daar wachten we nog even op. Het gesprek had hij gepland na de begrotingsbehandling in de gemeenteraad maar onze vraag of er ook geld speciaal voor SoG beschikbaar was moest hij met “nee" antwoorden. In februari wil hij graag een nieuw gesprek want voor ons zijn ook de grotere onderwerpen van belang. Niet alleen de pleinen maar ook de plannen van Topparken, het gebruik van gewone woningen als vakantiewoning, verlichting op het parkeerterrein bij het station, etc. We houden u op de hoogte.

 

Bezoek van wethouder Vankan aan Schin op Geul

Op 3 oktober heeft wethouder Vankan een rondgang door Schin op Geul gemaakt. Hieraan namen ook drie bestuursleden van de Heerlijkheid deel: Paul van Weersch, Wim Baetsen en Henk Timmermans.

Het gesprek tijdens de rondwandeling ging over kleinere zaken zoals de verlichting bij het station, het trottoir in Strucht, de situatie bij het kruispunt Breeweg-Provinciale weg, de plaatsing van verkeersborden om te verwijzen naar parkeermogelijkheden op het Ljublijanaplein. Er zijn echter ook grotere kwesties met de wethouder te bespreken, zoals de uitbreidingsplannen van de bungalowparken en de campings, de reconstructie van de pleinen, de projecten van Buitengoed Geul en Maas, of het gemeentelijk beleid over het gebruik van woningen als recreatiewoning. Deze onderwerpen willen we op korte termijn met de wethouder(s) en of burgemeester bespreken in het belang van de Sjinse gemeenschap.

Voor een overzicht van de resultaten en toezeggingen die de rondwandeling heeft opgeleverd: zie www.schinopgeulinfo.nl. Een voorbeeld: het voetpad van Strucht naar de Mauritiussingel gaat er nu eindelijk komen. De gemeente was vergeten dat het aanleggen daarvan haar taak was en niet die van de heer Kroonen. Daar wordt nu werk van gemaakt.

Bij een aantal knelpunten tijdens de wandeling was de reactie van de wethouder en zijn ambtenaar op de door ons voorgestelde oplossing: “Dat kan niet, is te duur, is niet onze verantwoordelijkheid, daarvoor moeten jullie bij de Provincie zijn”.

Deze antwoorden zijn voor ons niet bevredigend. De gemeente Valkenburg hanteert het principe van zelfsturing. Dit betekent dat de gemeente bewust ruimte maakt voor initiatieven en oplossingen van bewoners en hen verantwoordelijk laat zijn voor de leefbaarheid in hun dorp of kern. Daardoor komen er oplossingen op maat en wordt de betrokkenheid bij de eigen leefomgeving vergroot. De Heerlijkheid SoG wil deze verantwoordelijkheid graag waarmaken.
Zie ook het verslag van de rondgang.

Woonvisie gemeente Valkenburg aan de Geul

De gemeente Valkenburg heeft op 23 september tijdens een bijeenkomst in ’t Geboew in Schin op Geul haar voorlopige visie gepresenteerd op het gemeentelijke beleid over bouwen en wonen in onze gemeente. De aanwezigen - vooral vertegenwoordigers van woningbouwverenigingen, makelaars, projectontwikkelaars, maar ook mensen uit de verschillende Valkenburgse kernen en wijken en starters op de woningmarkt - kregen een toelichting op de concept-woonvisie, konden er vragen over stellen en er commentaar op geven.

De twee aanwezige vertegenwoordigers van de Heerlijkheid hadden beiden de indruk dat het centrum van Valkenburg wel erg centraal staat in de te ontwikkelen zienswijze op wonen en leven. De Heerlijkheid vroeg met klem aandacht voor de omringende kleinere (dorps)kernen en natuurlijk speciaal voor ons dorp. Bouwen in Schin op Geul is al jaren niet meer gebeurd, terwijl hier zeker behoefte is aan woningen voor starters en jongeren. Maar er zijn natuurlijk ook senioren die graag in een levensloopbestendige woning of appartement in ons dorp willen blijven wonen maar voor wie de tuin of het huis te groot is geworden.

Wij begrijpen heel goed dat een mening over het wonen in de toekomst de hele gemeente betreft maar dit betekent óók dat er aandacht moet zijn voor de lokale behoefte. Dat die behoefte in Houthem soms weer anders is dan in Sibbe of Schin op Geul is duidelijk. De Heerlijkheid vraagt dan ook nadrukkelijk om die verschillen in de zienswijze op het bouwen binnen onze gemeente te verwerken.

In dit overleg was de druk van woningbouwverenigingen en projectontwikkelaars duidelijk voelbaar. Ook leek het erop dat een enkele woningbouwvereniging verder is met het denken over de toekomst dan de gemeente. Als we van de gemeente een verslag van deze bijeenkomst ontvangen, zullen we dit op onze website en in onze digitale nieuwsbrief opnemen. Wordt dus ongetwijfeld vervolgd.

De fysiotherapiepraktijk in Schin op Geul

De afgelopen maanden hebt u, onder andere in de Mauritiusbode, kunnen lezen dat wij ons zorgen maken over het behoud van de fysiotherapiepraktijk in ons dorp.
Vooral door gebruik te maken van het spreekrecht in de aparte commissie van de gemeenteraad is het onderwerp opnieuw ter sprake gebracht in het overleg van de fractievoorzitters van de politieke partijen. Zij willen dat het college van Burgemeester en Wethouders nu met een nieuw voorstel komt waarin opmerkingen en wensen zijn verwerkt. Als dat gereed is zal het onderwerp opnieuw in de gemeenteraad besproken worden maar dat kan nog wel één of twee maanden duren. Wij houden u op de hoogte.


Uw reacties en suggesties zijn van harte welkom:
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.