thumbnail for this post

Het plan is de vijver op te knappen, een natuurspeelplaats aan te leggen en een voedselbos te planten. Een aantal bewoners heeft zich verenigd in de Initiatiefgroep Vijver Schin op Geul en willen het gebied waar voorheen het kippenhok stond opnieuw inrichten. De groep heeft een plan opgesteld de vijver op te knappen, een natuurspeelplaats aan te leggen en een voedselbos te planten. Het voorstel is samen met de Heerlijkheid inmiddels bij de gemeente ingediend, en we houden u op de hoogte van de ontwikkelingen.

Het volledige plan is hier te downloaden en lezen.

Inmiddels is gebleken dat er vervuild slib in de vijver zit. Vandaar dat deze door de initiatiefgroep is afgezet. Voor het betalen van het verwijderen van het vervuilde slib, dat hier naar alle waarschijnlijkheid met de overstroming in is gespoeld, wordt een oplossing gezocht. De Heerlijkheid vindt dat de bekostiging vanuit de rampenpot kan komen, en liefst zo snel mogelijk (deze maand) nog afgerond wordt.

Update 18 januari 2023

Overleg: gemeente Valkenburg a/d Geul / Heerlijkheid Schin op Geul & bewoners Mauritiussingel

 • Aanwezig gemeente: dhr N. Dauven, de heer M. Jacobs ,mw K. Putters
 • Aanwezig Vijver project team: dhr. F. Schippers, dhr H. Reuters,dhr W Straaten
 • Via Zoomverbinding: dhr. B van Bergen en dhr. F. Kuijpers

Onderwerp:

 1. Onderhoudswerkzaamheden vijver aan de Mauritiussingel te Schin op Geul
 2. Indienen subsidieaanvraag kippenhok, gepland nabij vijver en jeu de boulesbaan, aan de Mauritiussingel te Schin op Geul

Opening met woord van welkom door wethouder Dauven.

Namens de gemeente Valkenburg a/d Geul bood de wethouder zijn excuses aan voor de gehele gang van zaken aangaande het onderhoud c.q de opschoning van de vijver, waarvan toegezegd was dat dit in het najaar van 2022 zou plaatsvinden.

Een daartoe ingediend verzoek dateert van september 2018.

Financiële middelen ontbreken om het reguliere onderhoud van de vijver direct op te pakken.

 • Dit geldt eveneens voor de aangekondigde en door de wethouder zelf toegezegde opschoonactie september 2022
 • Daarnaast is bij een recent onderzoek gebleken dat het slib in de vijver te Schin op Geul verontreinigd is . De afvoer hiervan brengt derhalve een hoger kostenplaatje met zich mee.
 • De aangetroffen verontreiniging wordt door het RUD (Rijks Uitvoerings Dienst) gekwalificeerd als zijnde een lichte verontreiniging, die -mits men hiermee niet in aanraking komt- geen gevaar vormt voor de mens. Het betreft hier nikkel en gewas beschermende middelen. De vraag blijft hoe het in het slib van de vijver heeft kunnen komen.

Onderhoudsplan inhoudelijk:

 • Men spreekt van een onderhoud aan de vijver in twee fasen. Concreet betekent dit dat in het najaar van 2023 gestart wordt met het uitbaggeren van de vijver waarbij 1/3 deel van de vijver ongerept blijft ter bescherming en beschutting van de aanwezige fauna.
 • In het najaar van 2024 zal dan het resterende gedeelte van de vijver worden opgeschoond.

Vanuit de gemeente de navolgende toezeggingen ontvangen:

 • De gemeente start met het opzetten van een onderhoudsplan betreffende de Haldervijver in Valkenburg a/d Geul en de vijver in de Mauritiussingel te Schin op Geul
 • Verzoek om krediet voor het onderhoud van de vijver te Schin op Geul wordt “opgeknipt” aan de gemeenteraad voorgelegd ( onderhoud/opschoning)
 • De opschoonactie in het najaar 2023 zal worden gestart met een vervolg in het najaar van 2024
 • De snoeiwerkzaamheden van de bomen rondom en in de directe omgeving van de vijver zullen eerstmaals in 2024 gaan plaatsvinden. Deze werkzaamheden zullen in de toekomst in een cyclus van 3 jaren plaatsvinden.
 • De gemeente Valkenburg a/d Geul zal bij monde van de heer M. Jacobs bij Waterschap Limburg ons wens inbrengen om een aftakking te realiseren van de beek (gelegen tussen de onderhavige vijver en de weilanden van de heer Kroonen) met de vijver ten behoeve van de aanvoer van schoon water.

Realisatie Kippenhok naast de vijver aan de Mauritiussingel

 • Een daartoe verstrekkend verzoek ontvangen door de gemeente
 • Bouwtekening op basis van de geldende regelgeving aangepast
 • Subsidieaanvrage inclusief begroting is d.d. 18-01-2023 ingediend

Toezegging vanuit de gemeente:

 • De aanvraag zal z.s.m. door de gemeente beoordeeld worden
 • Binnen anderhalve week uitsluitsel of de subsidieaanvrage zoals aangereikt inhoudelijk geaccepteerd wordt
 • Gemeente kan geen toezegging geven met ingang van wanneer met de realisatie gestart kan worden. Zelf schatten ze in dat de te voeren procedure voor juli 2023 zal zijn afgerond.

Aandachtspunt:

 • Vanuit de gemeente zal een overeenkomst worden opgesteld waarin o.a. vastgelegd wordt wie de verantwoordelijkheid gaat dragen voor het toezicht op en het onderhoud van betreffende kippenhok.

Update september 2023

Eind oktober start de Luyten Groep met het uitdiepen van de vijver aan de Mauritiussingel. De eerste fase omvat het uitbaggeren van 2/3 van de vijver. De tweede fase van het onderhoud staat gepland voor het najaar van 2024, waarbij het overige gedeelte van de vijver zal worden opgeschoond om zodoende zo veel mogelijk van de vegetatie te behouden.